Η πολιτική μας

Ποιότητα για εμάς τους ανθρώπους του διαγνωστικού βιοπαθολογικού ιατρείου BioANALYSIS, σημαίνει ότι θέλουμε να συμμορφωνόμαστε:

 • με τις απαιτήσεις των πελατών μας & τις συμβατικές μας υποχρεώσεις
 • με τις νομικές/κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του ιατρείου,

προσπαθώντας να πετύχουμε την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών Ποιότητας που έχουμε θέσει, ήτοι:

 • χρήση κατάλληλου εργαστηριακού εξοπλισμού και λοιπών υποδομών, ώστε να συμβαδίζουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον χώρο μας και ετοιμότητα για υιοθέτηση νέων τεχνικών και μεθόδων
 • χρήση κατάλληλου προσωπικού, εκπαιδευμένου στο αντικείμενο εργασίας τους, όσο και στην εταιρική κουλτούρα ως προς την Ποιότητα που θέλουμε να έχουμε
 • η παροχή ολοένα καλύτερων και πληρέστερων υπηρεσιών για την προάσπιση της υγείας των εξεταζόμενων με γνώμονα το σεβασμό στις ανάγκες/επιθυμίες τους
 • υψηλός βαθμός ικανοποίησης πελατών
 • ελαχιστοποίηση λαθών

Για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στα παραπάνω στο ιατρείο BioANALYSIS:

 • έχουμε υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 που βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ικανοποίηση των πελατών μας.
 • χρησιμοποιούμε τα κορυφαία αναλυτικά συστήματα, αντιδραστήρια και υλικά της παγκόσμιας αγοράς.
 • διασφαλίζουμε επιπλέον την προαναλυτική διαδικασία εφαρμόζοντας σύστημα αυτόματης ανάγνωσης εντολών με barcode, ένα ακόμα καινοτόμο βήμα του ιατρείου μας.
 • εφαρμόζουμε προγράμματα καθημερινού εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου.
 • συμμετέχουμε σε προγράμματα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου: EΣΕΑΠ,  Biorad, ΜQS, BIO-DEV.
 • καταγράφουμε, αναλύουμε και αξιολογούμε συνεχώς τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στοχεύοντας στη συνεχή μας βελτίωση
 • θέτουμε στόχους για την Ποιότητα, τους οποίους καθιερώνουμε & αξιολογούμε ως προς τον βαθμό επίτευξής τους, στα πλαίσια της Ανασκόπησης της Διοίκησης
 • παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία κάθε τμήματος.
 • επενδύoυμε στη συνεχή ενημέρωση, κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού μας, ώστε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα.

Εσωτερικός και εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος (QC)

poiotita-smallerΟ εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος αποτελείται από φιαλίδια με γνωστή συγκέντρωση για κάθε παράμετρο. Τα δείγματα αυτά αναλύονται στην αρχή κάθε μέρας λειτουργίας. Σκοπός τους είναι να επιβεβαιώνεται η ακρίβεια του αναλυτή. Εάν τα αποτελέσματα είναι εντός ορίων, το εργαστήριο μπορεί να προχωρήσει στην ρουτίνα του. Σε περίπτωση απόκλισης,  θα πρέπει να βαθμονομηθούν όσες εξετάσεις αποκλίνουν. Ιδανικά  ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος συνδυάζεται με στατιστικό πρόγραμμα ανάλυσης των αποτελεσμάτων.

Σημαντικότατο προτέρημα του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου είναι η αμεσότητα των αποτελεσμάτων και η συνεπακόλουθη πρόληψη σφαλμάτων ή αποκλίσεων.

Τα φιαλίδια εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, έχουν άγνωστες τιμές συγκέντρωσης για όλες τις παραμέτρους. Οι οροί (ανθρώπινης προέλευσης στην ιδανική περίπτωση), αναλύονται και τα αποτελέσματα, ταυτόχρονα με αυτά όλων των εργαστηρίων που  συμμετέχουν, αποστέλλονται στην κεντρική βάση δεδομένων. Αναλύονται στατιστικά και υπολογίζεται η μέση τιμή, η καμπύλη κατανομής και η απόκλιση. Τα αποτελέσματα του κάθε εργαστηρίου συγκρίνονται με αυτά του συνόλου των εργαστηρίων, αλλά και με τα αποτελέσματα εργαστηρίων που χρησιμοποιούν τον ίδιο αναλυτή και τα ίδια ή παραπλήσια αντιδραστήρια. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εργαστηρίων που συμμετέχουν τόσο η στατιστική ανάλυση πλησιάζει την «απόλυτη αλήθεια». Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος, δίνει μία αντικειμενική εκτίμηση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου, «τοποθετεί και ευθυγραμμίζει» τα αποτελέσματα του εργαστηρίου με αυτά όλου του κόσμου – την αλήθεια. Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος έχει γενικά μικρότερη συχνότητα (4 με 12 φορές τον χρόνο).

 

Τι λέει ο νόμος για τους ποιοτικούς ελέγχους γενικότερα

ν. 4025/2011 άρθρο 34… “Τα διαγνωστικά εργαστήρια Βιολογικών υλικών και κάθε φορέας υγείας που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών υποχρεούνται να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήριά τους και υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα”…

Το ιατρείο μας εφαρμόζει  εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από το 1998 συμμετέχοντας στα προγράμματα του Εθνικού Συστήματος Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας (ΕΣΕΑΠ). Ο ποιοτικός έλεγχος υπήρξε κεντρικός  στόχος ποιότητας για εμάς, από την αρχή της λειτουργίας μας.

Διαχείριση αποβλήτων

diaxeirisi-apovlitonΗ ασφαλής, φιλική προς το περιβάλλον και σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, διαχείριση των ιατρικών μας αποβλήτων, υπήρξε για μας βασική προτεραιότητα, πριν ακόμα γίνει απαιτητή από την πολιτεία.