Καλώς ήλθατε

Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Bio ANALYSIS, ιδρύσαμε τον Σεπτέμβριο του 1996 ως Μικροβιολογικό Εργαστήριο, αναπτύσσοντας ένα υπερσύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο Εργαστήριο Βιοπαθολογίας. Υλοποιώντας το όραμά μας για ανάπτυξη, διαρκή βελτίωση και καινοτομία, ιδρύσαμε από το 2000 Τράπεζα Κρυοσυντήρησης (κατάψυξης) σπέρματος, τη μοναδική επίσημη Τράπεζα στη Δυτική Ελλάδα και το 2018 αναπτύξαμε το πλέον ψηφιακό Εργαστήριο Ακτινολογίας με νέας γενιάς πλήρως και αμιγώς ψηφιακό εξοπλισμό.

Η προσωπική σας ιατρική φροντίδα ξεκινά εδώ.

Η σχέση μας μαζί σας παραμένει μια βαθύτερη σχέση εμπιστοσύνης. Δεχθήκαμε με αγάπη τον κόσμο και σταθήκαμε δίπλα του σαν άνθρωποι και σαν ιατροί. Για μας οι εξεταζόμενοι δεν είναι αριθμοί. Πίσω από τα αποτελέσματα βλέπουμε τον άνθρωπο, την οικογένεια, τη ζωή του. Παραμένουμε οι επιστήμονες που φροντίζουμε, αντιμετωπίζουμε, συμβουλεύουμε, ενημερώνουμε, μοναδικά τον καθένα από εσάς, ως μια ξεχωριστή περίπτωση. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε μαζί σας μια σχέση μακροχρόνια. Σήμερα, είμαστε υπερήφανοι για τη ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ που έχει μια γενική αποδοχή και στήριξη του κόσμου, δίνοντάς μας την ηθική ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό για να συνεχίσουμε σταθερά και με συνέπεια το έργο μας.

Βασίλης Δ. Λουλέλης
Μικροβιολόγος-Βιοπαθολόγος

Ποιότητα – η πολιτική μας

Ποιότητα για εμάς τους ανθρώπους του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ BioANALYSIS, σημαίνει συμμόρφωση:

 • με τις απαιτήσεις των εξεταζομένων & τις συμβατικές μας υποχρεώσεις
 • με τις νομικές/κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του
  ιατρείου

σημαίνει επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών Ποιότητας που έχουμε θέσει, όπως:

 • χρήση κατάλληλου εργαστηριακού εξοπλισμού και λοιπών υποδομών, ώστε να συμβαδίζουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον χώρο μας και ετοιμότητα για υιοθέτηση νέων τεχνικών και μεθόδων.
 • χρήση κατάλληλου προσωπικού, εκπαιδευμένου στο αντικείμενο εργασίας τους, όσο και στην εταιρική κουλτούρα ως προς την Ποιότητα που θέλουμε να έχουμε.
 • η παροχή ολοένα καλύτερων και πληρέστερων υπηρεσιών για την προάσπιση της υγείας των εξεταζόμενων με γνώμονα το σεβασμό στις ανάγκες/επιθυμίες τους.
 • υψηλός βαθμός ικανοποίησης των εξεταζομένων

Για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στην πολιτική μας στο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο BioANALYSIS:

 • έχουμε υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 και EΛΟΤ ΕΝ 15224:2012.
 • χρησιμοποιούμε σύγχρονο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, κορυφαία αναλυτικά συστήματα, αντιδραστήρια και υλικά της παγκόσμιας αγοράς.
 • διασφαλίζουμε επιπλέον την προαναλυτική διαδικασία εφαρμόζοντας σύστημα αυτόματης ανάγνωσης εντολών με barcode, ένα ακόμα καινοτόμο βήμα του ιατρείου μας.
 • εφαρμόζουμε προγράμματα καθημερινού εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου.
 • συμμετέχουμε σε προγράμματα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου: EΣΕΑΠ, Biorad, ΜQS, BIO-DEV.
 • καταγράφουμε, αναλύουμε και αξιολογούμε συνεχώς τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στοχεύοντας στη συνεχή μας βελτίωση
 • θέτουμε στόχους για την Ποιότητα, τους οποίους καθιερώνουμε & αξιολογούμε ως προς τον βαθμό επίτευξής τους.
 • παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία κάθε τμήματος.
 • επενδύoυμε στη συνεχή ενημέρωση, κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού μας.

Εσωτερικός και εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος (QC) για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο

poiotita-smallerΟ εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος αποτελείται από φιαλίδια με γνωστή συγκέντρωση για κάθε παράμετρο. Τα δείγματα αυτά αναλύονται στην αρχή κάθε μέρας λειτουργίας. Σκοπός τους είναι να επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των αναλυτικών συστημάτων. Εάν τα αποτελέσματα είναι εντός ορίων, το εργαστήριο μπορεί να προχωρήσει στην ρουτίνα του. Σε περίπτωση απόκλισης, θα πρέπει να βαθμονομηθούν όσες εξετάσεις αποκλίνουν.

Σημαντικότατο προτέρημα του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου είναι η αμεσότητα των αποτελεσμάτων και η συνεπακόλουθη πρόληψη σφαλμάτων ή αποκλίσεων.

Τα φιαλίδια εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, έχουν άγνωστες τιμές συγκέντρωσης για όλες τις παραμέτρους. Οι οροί (ανθρώπινης προέλευσης στην ιδανική περίπτωση), αναλύονται και τα αποτελέσματα, ταυτόχρονα με αυτά όλων των εργαστηρίων που συμμετέχουν, αποστέλλονται στην κεντρική βάση δεδομένων. Αναλύονται στατιστικά και υπολογίζεται η μέση τιμή, η καμπύλη κατανομής και η απόκλιση. Τα αποτελέσματα του κάθε εργαστηρίου συγκρίνονται με αυτά του συνόλου των εργαστηρίων, αλλά και με τα αποτελέσματα εργαστηρίων που χρησιμοποιούν τον ίδιο αναλυτή και τα ίδια ή παραπλήσια αντιδραστήρια. Όσο
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εργαστηρίων που συμμετέχουν τόσο η στατιστική ανάλυση πλησιάζει την «απόλυτη αλήθεια». Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος, δίνει μία αντικειμενική εκτίμηση των αποτελεσμάτων του κάθε εργαστηρίου, «τοποθετεί και ευθυγραμμίζει» τα αποτελέσματα του κάθε εργαστηρίου με αυτά όλου του
κόσμου – την αλήθεια. Ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος έχει συχνότητα 4 με 12 φορές τον χρόνο.

Τι λέει ο νόμος για τους ποιοτικούς ελέγχους γενικότερα

ν. 4025/2011 άρθρο 34… “Τα διαγνωστικά εργαστήρια Βιολογικών υλικών και κάθε φορέας υγείας που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών υποχρεούνται να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους
ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήριά τους και υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα”…

Το Μικροβιολογικό μας εργαστήριο εφαρμόζει εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από το 1998 συμμετέχοντας στα προγράμματα του Εθνικού Συστήματος Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας (ΕΣΕΑΠ) και άλλων πιστοποιημένων φορέων.

Ο ποιοτικός έλεγχος υπήρξε κεντρικός στόχος ποιότητας για εμάς, από την αρχή της λειτουργίας μας.

Διαχείριση αποβλήτων

diaxeirisi-apovlitonΗ ασφαλής, φιλική προς το περιβάλλον και σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, διαχείριση των ιατρικών μας αποβλήτων, υπήρξε για μας βασική προτεραιότητα, πριν ακόμα γίνει απαιτητή από την πολιτεία.

Προσωπικό

prosopiko-pageΤο ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ BIOANALYSIS ιδρύθηκε από τον Βασίλειο Δ. Λουλέλη, ιατρό Βιοπαθολόγο-Μικροβιολόγο, ο οποίος έχει την επιστημονική ευθύνη του Μικροβιολογικού εργαστηρίου και της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης γενετικού υλικού.

Την επιστημονική ευθύνη του Ακτινοδιαγνωστικού εργαστηρίου έχει η ιατρός ακτινοδιαγνώστης κ. Ανδρονίκη Ι.Τρούλη.

Το προσωπικό μας απαρτίζουν ικανοί και έμπειροι ιατροί ειδικευμένοι στην ακτινοδιαγνωστική και την μικροβιολογία, βιολόγοι, τεχνολόγοι-χειριστές απεικονιστικών μηχανημάτων, ραδιολόγοι, τεχνολόγο-παρασκευαστές εργαστηρίων
βιολογικών υλικών, νοσηλευτές και υπάλληλοι διοικητικής υποστήριξης.

Το μορφωτικό υπόβαθρο, η εκπαίδευση και εξειδίκευση, η αποδοτική εργασία καθώς και η ηθική, η υπευθυνότητα και αφοσίωσή του, καθιστούν το ανθρώπινο δυναμικό μας ισχυρό κεφάλαιο του ιατρείου μας στο οποίο
επενδύουμε συστηματικά.

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, παρέχοντάς τους συνεχή εκπαίδευση.

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας παρέχοντάς τους όλα τα εφόδια, τις ευκαιρίες και τα κίνητρα αυτοβελτίωσης και προόδου.