Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τον ιστότοπο του ιατρικού διαγνωστικού κέντρου BioAnalysis χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω σκοπούς:

– Για την αποστολή των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων που διενεργούνται στο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο.

– Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) από το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο, ώστε να ενημερώνονται οι επισκέπτες για τα νέα και τις υπηρεσίες του BioAnalysis.

– Για την επικοινωνία με το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο (φόρμα επικοινωνίας).

Το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Για τους σκοπούς προώθησης υπηρεσιών και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησή της.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, πολιτικές ασφαλείας, εκπαίδευση του προσωπικού της, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο μπορεί να  αναθεωρεί μονομερώς και περιοδικά την πολιτική απορρήτου, ώστε αυτή να απεικονίζει την πρόσφατη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.