Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει τις εξετάσεις του βασικού ελέγχου των ενηλίκων, στο πλαίσιο του περιοδικού προληπτικού ελέγχου (check up).

Το πακέτο αυτό καλύπτει τις παρακάτω εξετάσεις:

 • Γενική αίματος
 • TKE
 • Γενική ούρων
 • Ουρία (BUN)
 • Κρεατινίνη
 • Γλυκόζη νηστείας ορού (FGP)
 • AST (S GOT)
 • ALT (S GPT)
 • γGT
 • ALP
 • Χοληστερίνη (TC)
 • Τριγλυκερίδια (TGs)
 • ΗDL χοληστερόλη
 • LDL χοληστερόλη
 • Ουρικό οξύ
 • TSH

 

 Τιμή: 50 ευρώ