Το πακέτο αυτό καλύπτει τις παρακάτω εξετάσεις:

  • Γλυκόζη νηστείας ορού (FGP)
  • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
  • Μικροαλβουμίνη πρωινών ούρων (Malb)
  • Κρεατινίνη πρωινών ούρων
  • Λόγος Μικροαλβουμίνης / Κρεατινίνης

 

 Τιμή: 18 ευρώ